ZASADY ZGŁASZANIA UDZIAŁU W SZKOLENIU

Zapisy – po przesłaniu wypełnionego formularza otrzymają Państwo informację zwrotną o kwalifikacji do grupy warsztatowej i rezerwacji miejsca na warsztacie.

Rezerwacja – ważna będzie 7 dni roboczych (od dnia wysłania do Państwa informacji o zakwalifikowaniu się do grupy warsztatowej) w ciągu, których prosimy o dokonanie wpłaty. Nieodnotowanie wpłaty w wyznaczonym terminie wiąże się z anulowaniem rezerwacji o czym zostaną Państwo poinformowani mailowo.

Wpłaty – prosimy dokonywać na konto COGITO nr.: 90 1140 2017 0000 4902 1296 0700 z Imieniem i Nazwiskiem uczestnika oraz nazwą zajęć.

Uwaga! – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za dzień wykonania zobowiązania uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela

ZASADY REZYGNACJI

Rezygnacji – należy dokonać pisemnie przesyłając mail na adres szkolenie@cogitoterapia.pl lub pocztą na adres: OTPiS Cogito ul. Panieńska 7/002 03-704 Warszawa. Za datę rezygnacji uznaje się datę wpływu pisma do organizatora szkolenia. W przypadku wpłynięcia rezygnacji w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się najbliższy dzień roboczy po nim następujący.

Zwrot wpłatyw przypadku rezygnacji z przyczyn leżący po stronie uczestnika

  • do 2 tyg. przed rozpoczęciem szkolenia – zwrot 100% wpłaconej kwoty na poczet szkolenia
  • do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia – zwrot 50 % wpłaconej kwoty na poczet szkolenia
  • mniej niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia – osoba dokonująca rezerwacji zostaje obciążona pełną opłatą za szkolenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej ilości osób, na 5 dni przed szkoleniem. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i zwróci wpłacone na poczet szkolenia pieniądze. Jednocześnie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestniczeniem w szkoleniu tj. rezerwacja biletu czy hotelu.